Rättsskydd och rättshjälp

Många som behöver anlita en jurist eller advokat oroar sig för vilka kostnader det kan medföra. Ofta har man rätt till ekonomisk hjälp via försäkringsbolag eller staten. Nedan kan du läsa om vilken hjälp du kan få att finansiera ditt biträde.

Rättsskydd
Vi bistår dig i ansökan om rättsskydd. Rättsskydd ingår i de flesta svenska hem- och villaförsäkringar. Om du är berättigad till rättsskydd kan du få ersättning för en del av dina advokatkostnader. Självrisken är normalt 20-25 %. Exempel på tvister som normalt omfattas av rättsskyddsförsäkringen är vårdnads-, boende- och umgängestvister men även andra tvister mellan privatpersoner. Om du inte har en hemförsäkring eller om ditt försäkringsbolag inte beviljar dig rättsskydd i ditt ärende kan du i vissa fall beviljas rättshjälp.

Rättshjälp
Vi bistår Dig i ansökan om rättshjälp. Rättshjälp syftar till att hjälpa den som inte har ekonomiska förutsättningar att få rättsligt bistånd på annat sätt. Privatpersoner kan få hjälp att bekosta en del av ombudskostnaderna. Rättshjälp beviljas efter ansökan till domstol eller rättshjälpsmyndigheten. Rättshjälp innebär att staten betalar en del av dina kostnader för juridiskt biträde. När beslut meddelas angående din rättshjälpsansökan kommer det samtidigt att fattas ett beslut om hur stor del av kostnaderna som du behöver betala. Procentsatsen som du skall stå för bestäms utifrån dina ekonomiska förhållanden.

Privat betalning
I de fall som du inte beviljas rättsskydd eller rättshjälp kan du själv betala dina advokatkostnader. Vi ger dig en uppskattning på hur många timmar ditt ärende kan ta i anspråk och vilken timdebitering som är aktuell.